На 26.04.2017г. ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания. 

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове. Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

Класирани ученици за Национално финално състезание:

 I клас          II клас          III клас          IV клас