Обществен съвет

УВЕДОМЛЕНИЕ

            Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Общественият съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само един представител от паралелка.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училището

Заповед на кмета на район Слатина за определяне на представители на финансиращия орган в обществените съвети към училищата.

Заповед на директора на 109 ОУ за свикване на Общо събрание на родителите.

Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите, провело се на 24.11.2016г.

Протокол от общото събрание на родителите на 24.11.2016г за избор на членове на Обществения съвет.

Заповед на директора за утвърждаване поименния състав на Обществения съвет, съхраняване на документацията и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на съвета.

Протокол № 1 от заседанието на Обществения съвет от 24.11.2016г

Протокол № 2 от заседанието на Обществения съвет от 08.03.2017г

Протокол № 3 от заседанието на Обществения съвет от 26.05.2017г