График дейности

Звънче

Прием в първи клас за учебната 2017/2018 година

 

СПИСЪК ПО ПАРАЛЕЛКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

І – А КЛАС;             І – Б КЛАС;         І – В КЛАС;       І – Г КЛАС;          І – Д КЛАС

 

 

Система за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година, приета на заседание на Столичен общински съвет

 

 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В 109 ОУ

 

А.      ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ БРОЙ ТОЧКИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.              Лична карта на един от родителите. 43 т.
2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.           Лична карта на един от родителите.  30 т.
3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.           Лична карта на един от родителите. 29 т.
4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.           Проверка от Комисията. 28 т.
5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето. 20 т.
При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т. 1 до т. 5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище. Удостоверява се от училището 20 т.
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището Удостоверява се с декларация, подписана от родителя и служебна бележка от класния ръководител/копие на І-та стр. на бележника.
Проверка от Комисията – по системата АДМИН
20 т.
8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя 10 т.
9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя 8 т.
  Б.     СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ БРОЙ ТОЧКИ
10. Дете с двама починали родители Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето. 22 т.
11. Дете с един починал родител Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето 20 т.
12. Дете с трайни увреждания над 50 % Удостоверява се с решение на ТЕЛК 20 т.
13. Дете от многодетно семейство Удостоверение за раждане на децата 20 т.
14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“ 20 т.

Прилежаща територия на 109 ОУ по първи критерий, определена от районната администрация

 СПИСЪК-ОПИСАНИЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ:

 1. ул. „Боян Магесник“ след № 1 А
 2. ул. „Околчица“ от № 26
 3. ул. „Погледец“ № 1 – 9 /вкл./
 4. ул. „Погледец“ № 6 – 24 /вкл./
 5. ул. „Погледец“ блок № 1
 6. ул. „Петър Митов“ след № 9 до Атанас Узунов
 7. ул. „Атанас Узунов“ от № 12 /вкл./
 8. ул. „Острец“ от № 16 и от № 29 /вкл./
 9. ул. „Кадемлия“ от № 27 и № 28 Б
 10. ул. Каймакчалан“ от № 59 и № 26 /вкл./
 11. ул. „Георги Минчев“ от № 19 и № 24 – 40 /вкл./
 12. ул. „Стоил Войвода“ до № 29
 13. ул. „Калиманци“ от № 85
 14. ул. „Атанас Узунов“ от № 64 /вкл./
 15. ул. „Марко Бочар“ без бл. 48
 16. ул. „Слатинска“ до бл. 44 А /вкл./
 17. ул. „Борис Новоселски“ бл. 37 – 37 А – 37′ /вкл./
 18. ул. „Борис Новоселски“ № 14 – 20 /вкл./
 19. ул. „Иван Сергиев“ от запад адресите
 20. ул. „Боян Магесник“ и пресечница Иван Сергиев
 21. ул. „Майчина Слава“ № 1 А – 11

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

от 18.04. до 19.05.2017 вкл. от 8.30ч до 16.00 часа – Подаване на заявления за записване от родителите за участие в I-во класиране.

02.06.2017 г., 17:00 часа – Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2017 г. до 07.06.2017 вкл. – Записване на учениците от I-во класиране.

08.06.2017 г, 17:00 часа – Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 09.06.2017 г. до 12.06.2017 вкл. – Попълване на свободните места от II-ро класиране.

13.06.2017г, 17:00 часа – Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл. – Записване на учениците от II-ро класиране.

16.06.2017 г., 17:00 часа – Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 19.06.2017 г. до 14.09.2017 – Попълване на свободните места.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ