Документи

От 18.04.2017г  от 8.30ч до 16.00 часа се подава само заявление и документи за ползване на предимство.

Останалите документи се подават при записването.

Родителят/настойникът собственоръчно вписва ДА/НЕ в заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В 109 ОУ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО:

  1. Декларация от родителя за други деца от семейството, обучаващи се в училище.
  2. Декларация от родителя за месторабота

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НОСЯТ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД ВСЯКО КЛАСИРАНЕ:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

2. Копие от акта за раждане

3. Входящия номер от подаденото заявление

 

Всички родители е необходимо до 20.09.2017г да представят следните документи:

– Талон за проведен медицински преглед;
– Декларация, подписана от родителя/настойниците/ на ученика с информация за лицата с право да прибира детето от училище