Изберете страница

Твоят час

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „ТВОЯТ ЧАС“
Учебна 2016/2017 година

 


Наименование на групата   „Млад актьор“.
I. Цели:
Развитие за уменията за актьорско майсторство и творческите способности на учениците.
II. Очаквани резултати:
Развитие на определени качества в децата:находчивост,изобретателност,импровизация и др.

Ръководител: Антоанета Спасова


Наименование на групата   Ателие Фантазия.
I. Цели:
Стимулиране на творческите заложби на учениците при изработване на различни предмети с различни техники и материали.
II. Очаквани резултати: изработване на предмети

Ръководител: Даниела Димитрова


Наименование на групата   Българска етнология.
I. Цели:
Учениците да научат повече за живота,вярванията и представите за света на българите в миналото.
II. Очаквани резултати:
Учениците да развият аналитичната си мисъл и да започнат да си задават въпроса „Защо“

Ръководител: Ася Вълчева


Наименование на групата   Вълшебен свят.
I. Цели:
Изява на децата на сцена
II. Очаквани резултати:
четене с разбиране, свободна изява на сцена
III. Разпределение на съдържанието

Ръководител: Димитринка Жостова


Наименование на групата   Да живеем здравословно.
I. Цели:
да
II. Очаквани резултати:
нттт
III. Разпределение на съдържанието

Ръководител: Емилия Вичева


Наименование на групата   Любознайко.
I. Цели:
Да превърне училището в по привлекателно място за учениците,с цел изграждане на по-висока увереност и насърчаване на социална реализация.
II. Очаквани резултати:
Да се повиши интереса на учениците и да се обогатят знанията им за природната и околната среда.

Ръководител: Зорка Веселинова


Наименование на групата   Майсторски ръце.
I. Цели:
Да се запознаят с различни материали и техники за работа с хартия,картон ,природни материали / картички,картини и украса /,които ще се използват за украса и изложби
II. Очаквани резултати:
Формиране на предприемаческо мислене у децата .Индивидуална и групова работа с учениците за изграждане на усет към красивото,развиване на творческото и нестандартно мислене.

Ръководител: Галина Данчева


Наименование на групата   Млад конструктор.
I. Цели:
Запознаване с видове превозни средства.Създаване на технически умения при изработване на макетите.
II. Очаквани резултати:
Развити умения и сръчност,изобретателност и техническа грамотност при практическите занимания.

Ръководител: Васил Георгиев


Наименование на групата   Млад коректор.
I. Цели:
Получаване на знания за списване на вестник, коректура на статия, подреждане на набор по определени правила
II. Очаквани резултати:
Издаване на втори брой на в. „Бухлар“

Ръководител: Мариела Коничева


Наименование на групата   Млад моделиер.
I. Цели:
Развитие на способностите на учениците чрез знания и умения за видовете жанрове в изобразителното и приложното изкуство. Прилагане на знанията, уменията и компетентностите по технологии за работа с видовете текстилни материали и изработване на изделие или аксесоар по желание.
II. Очаквани резултати:
Изработване на проекти и готов продукт от всеки ученик

Ръководител: Емилия Парашкевова


Наименование на групата   Млад оператор.
I. Цели:
Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация: Да се издаде втория брой на вестник „Бухлар“
II. Очаквани резултати:
Да създават качествени снимки за рубриките на вестник „Бухлар“ .

Ръководител: Лиляна Миткова


Наименование на групата   Млад редактор.
I. Цели:
Да се даде възможност на учениците да усвоят умението и наученото през изминалата година как се списва вестник, да се превърнат в добър редакционен колектив ида издадат втория бройна техния вестник Бухлар
II. Очаквани резултати:
Издаването на втори бройна вестник „Бухлар“ в навечерието на 24 май, създаване на сплотен детски колектив и усъвършенстването на нравствените и патриотични устои на учениците.

Ръководител: Адриана Алексиева


Наименование на групата   Обучителни трудности по български език и литература 2 клас.
I. Цели:
Усъвършенстване на правоговорни и правописни норми .Намаляване на правописни грешки.
II. Очаквани резултати:
Да умеят да четат гладко и с разбиране.Да прилагат на практика знанията за строежа на езика и правописните правила.

Ръководител: Румяна Никова


Наименование на групата   От перо до корица.
I. Цели:
Чрез българските нар.приказки да се провокира нестандартното мислене,самостоятелност у учениците.
II. Очаквани резултати:
У учениците да се развие чувство на уважение и почитане на бълг.традиции и обичаи.

Ръководител: Ани Бончева


Наименование на групата   Подготовка по български език и литература 7 клас НВО.
I. Цели:
Преодоляване на затруднения в подготовката на седмокласници по БЕЛ
II. Очаквани резултати:
Добро представяне на НВО

Ръководител: Павлинка Иванова


Наименование на групата   Работа по български език и литература 2 клас.
I. Цели:
Да се задълбочат и усъвършенстват знанията за строежа на езика и езиковите единици.
II. Очаквани резултати:
Учениците пишат вярно ,създават собствени текстове ,съобразени с възрастта им,четат и разбират прочетеното.

Ръководител: Рени Дойчева


Наименование на групата   Работа по математика на ученици с обучителни затруднения НВО 4 клас.
I. Цели:
Развитие на любознателността,на емоционално-познавателно отношение към усвояването на математически знания.
II. Очаквани резултати:
Дидактическите игри ще затвърдят и разширят знанията на учениците по приятен и забавен за тях начин и ще стимулират самоорганизацията на учениците.

Ръководител: Венета Венкова


Наименование на групата   Творческа работилница.
I. Цели:
Да се запознаят децата с различни материали и техники за работа с хартия,картон,природни материали.
II. Очаквани резултати:
Формиране на предприемаческо мислене у децата, изграждане на усет към красивото,развиване на творческото и нестандартно мислене.

Ръководител: Марияна Романова


Наименование на групата   Цветен свят.
I. Цели:
Да се запознаят децата по -задълбочено с работата с хартия,различни по вид материали за рисуване, природни и отпадъчни материали.
II. Очаквани резултати:
Да изпялняват прецизно поставените задачи,да развият чувство за симетрия и да работят в екип.

Ръководител: Радостина Радкова


Наименование на групата   Чудеса от хартия-квилинг.
I. Цели:
Усвояване на видове техники,които стоят в основата на приложното изкуство – квилинг.
II. Очаквани резултати:
Да се създават фини декорации, по-големи фигури и композиции с помощта на хартиени лентички

Ръководител: Марияна Петрова