02/8731458 oy_109@abv.bg

Извънкласни дейности

ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018г

Във връзка с чл. 12 ал. 5 от решение на СОС № 136/06.04.2017г се  УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С 15 ДНИ, считано от 21.09.2017г за следните ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

 1. Баскетбол
 2. Волейбол
 3. Шахмат 
 4. Работа с компютри и информационни технологии
 5. Лего конструиране

В изпълнение на чл. 18 от решение на СОС № 136/06.04.2017г. всички участници в конкурса могат да получат копие от заповедта за определяне на спечелилия конкурса за отделните извънкласни дейности в деловодството от 8.30 до 15.30 часа.

 


ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018Г.

На вниманието на юридическите и физически лица, които желаят да участват в конкурс за извънкласни дейности в 109 ОУ.

На основание решение на СОС № 136/06.04.2017г и решение на ПС 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 109 ОУ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Английски език
 2. Спортни танци
 3. Народни танци
 4. Шахмат
 5. Футбол
 6. Волейбол
 7. Баскетбол
 8. Карате
 9. Работа с компютри и информационни технологии
 10. Лего конструиране

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата;
 • Заявление за участие;
 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато е посочен ЕИК, участниците са длъжни да посочат удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствен правилник/ на дружеството;
 • Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и за институцията, за която се кандидатства;
 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 • Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;
 • Документи удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;
 • Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
 • Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;
 • Оферта, която трябва да съдържа:

А/ Документи, удостоверяващи квалификацията на преподавателите;

Б/ Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

В/ Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

Г/ Индивидуална цена за обучение на ученик;

Д/ Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно извънкласните дейности;

Е/ Срок, за който ще бъде представена извънкласната дейност.

3. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

От 05.09.2017г до 12.09.2017г, в канцеларията на 109 ОУ, от 8.00ч до 15.30ч, всеки работен ден.

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

4.1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • за степен бакалавър – 5 т.
 • за степен магистър – 10 т.
 • за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

4.2. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният броя точки за професионален опит се образува по следните показатели:

 • до 3 години – 10 т.
 • над 3 години – 15 т.

4.3. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15 т.
 • програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 т.

4.4. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

        Броят точки се определя по следната формула:

Брой точки =            Най-виската предложена цена                        х 20
                         Цената, предложена в офертата на участника

4.5. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4 т.;
 • до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т.;
 • над 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.;

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

5.1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;

5.2. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или Представители на Обществения съвет;

5.3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището;

5.4. Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти;

5.5. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

5.6. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по 5.5. няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Емил Киликчийски

Директор на 109 ОУ

Проект на договор за педагогически услуги