Изберете страница

Административни услуги и заявления

      Заявления

 1. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 15 дни. ТУК
 2. Уведомително писмо за отсъствия по болест. ТУК
 3. Уведомително писмо за отсъствия на ученик от спортен клуб и др. ТУК
 4. Заявление за записване. ТУК
 5. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование. ТУК
 6. Заявление за достъп до обществена информация. ТУК
 7. Заявление и декларация за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ – ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ

      Административни услуги

 1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства.
 2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 4. Прием и преместване I-VII клас