Изберете страница

Административни услуги и заявления

      Заявления

 1. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни. ТУК
 2. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни. ТУК
 3. Уведомително писмо за отсъствия по болест. ТУК
 4. Уведомително писмо за отсъствия на ученик от спортен клуб и др. ТУК
 5. Заявление за записване. ТУК
 6. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование. ТУК
 7. Заявление за достъп до обществена информация. ТУК
 8. Заявление и декларация за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ – ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ

      Административни услуги

 1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства.
 2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 4. Прием и преместване I-VII клас