02/8731458 oy_109@abv.bg

Административни услуги и заявления

      Заявления

 1. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 3 дни. ТУК
 2. Заявление за освобождаване от учебни занятия до 7 дни. ТУК
 3. Уведомително писмо за отсъствия по болест. ТУК
 4. Уведомително писмо за отсъствия на ученик от спортен клуб и др. ТУК
 5. Заявление за кандидатстване при постъпване в училище. ТУК
 6. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование. ТУК
 7. Заявление за достъп до обществена информация. ТУК

      Административни услуги

 1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства.
 2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 4. Прием и преместване I-VII клас