Изберете страница

Обществен съвет

ПЕРИОД 2022 – 2025 ГОДИНА

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училището

            Във връзка със Закона за предучилищното и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Общественият съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само един представител от паралелка.

ПОКАНА

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че предстои избиране на нови членове на Обществения съвет към 109 ОУ „Христо Смирненски“ за нов тригодишен период – 2022 – 2025. В тази връзка Ви уведомяваме, че на 19.12.2022г. от 18:00 часа в сградата на училището ще се проведе събрание за определяне състава на Обществения съвет.

Дневен ред:

  • Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  • Избор на състав/членове и резервни членове на Обществен съвет към 109 ОУ „Христо Смирненски“

Приканваме Ви да излъчите един родител от паралелката на Вашето дете или себе си за участие в събранието.