02/8731458 oy_109@abv.bg

1 клас-Прием

Утвърденият план прием за I клас за учебната 2020/2021 година – 4 паралелки целодневна форма на обучение по 24 ученици – общо 96 ученици.

Списък по паралелки на приетите в първи клас 2020/2021

  1. Прилежащ район
  2. Гранични прилежащи райони
  3. От 21.04.2020г до 21.05.2020г – подаване на заявления от родителите за прием в първи клас
  4. График 
  5. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
  6. Заявление 
  7. Декларация за брат/сестра, обучаващи се към момента в 109 ОУ

На основание Заповед РД09-1376/23.06.2020г на Министъра на образованието и науката и Заповед РД08-635/25.06.2020г на Директора на 109 ОУ обявяваме 8 свободни места за първи клас за учебната 2020/2021 година.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ВТОРО КЛАСИРАНЕ – СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 2

От 19.06 до 22.06.2020г до 12.00 часа – подаване на заявления за трето класиране.

От 16.06 – 18.06.2020г – записване на учениците, приети на второ класиране от 8.30 до 17.00 часа

След  класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т.8.5 и т.8.10 от Системата /когато са относими/ и копие от акта за раждане.

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г  СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 9

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

От 02.06 – 05.06.2020г – записване на учениците, приети на първо класиране от 8.30 до 17.00 часа.

След  класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т.8.5 и т.8.10 от Системата /когато са относими/ и копие от акта за раждане.

Уважаеми родители, 

Нa 21-ви април  стартира кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2020/2021 г. В тази връзка бихме искали да  Ви уведомим, че за Ваше улеснение справки за настоящ и постоянен адрес, за семейно положение, съпруг/а/ и деца  ще се извършват служебно, без да е необходимо да посещавате районната администрация. /Съобщение от район „Слатина“/

Заявленията ще се приемат на ел. поща: priem_109@abv.bg

Попълвате заявлението и го изпращате на посочената електронна поща. В заявлението уточнявате постоянен или настоящ адрес давате. Тези, които имат брат/сестра в нашето училище, попълват и декларация, която също изпращат.
В писмото е необходимо да отбележите какви документи прилагате, за да можем да ги изискаме от районната администрация. /уточнявате удостоверението за постоянен или настоящ адрес да е/. За тези, които е необходимо и удостоверение за семейно положение.
В полето Относно – пишете трите имена на детето.
Документи, които трябва да приложите към заявлението:
По раздел Б – Допълнителни критерии:
8.5;  8.6;  8.10 – прилагате сканирани необходимите документи или ги представяте при записването.

8.1 и 8.7– попълвате декларация за брат/сестра /от сайта/

8.9 – удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца, което ще получим от районната администрация.

В избираемите часове/ИУЧ/ – БЕЛ, Математика, Английски език. Това са предметите, които ще се изучават в І клас в ИУЧ.

Желание за целодневно обучение – задрасквате излишното.

След като документите ви бъдат прегледани, ще получите вх.№, с който ще следите класирането на детето.

Документите по допълнителните критерии, както и удостоверенията за завършена подготвителна група в ДГ /оригинал/, следва да се предоставят в училището при записване на ученика.