02/8731458 oy_109@abv.bg

Текущи

 

 

 

 

Проект на BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

В 109 ОУ „Христо Смирненски“ стартира изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности – 2 клуба в V и VI клас по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране и кодиране.