Изберете страница

Текущи

Национална Програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Целите на програмата са:

– осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;
– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;
 – Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;
 – Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

109 ОУ се включва в програмата с 3 групи –

1 група Музикално изкуство 
Вокална група за изпълнение на народна песен – 1-4 клас – ръководител: Красимира Атанасова
График: Понеделник – 13.10 – 13.50 ч.
               Четвъртък – 12.30 – 13.50 ч.

Вокалната група за народни песни е насочена към това, българският фолклор да бъде поднесен като преживяване, умение и радост от общуването с него. В нея децата ще развиват естетическия си вкус, музикалните способности, отговорността за творческите резултати. Чрез възпроизвеждането на музика с глас участниците ще открият света на фолклора, на артиста – певец, на песента като цялостен сценичен образ. Чрез песента ще илюстрират даваните сведения за богатството на фолклора – вокални техники, украшения, диалекти. И най-значимото е, че работата в тази група ще задоволи стремежа и потребността на децата от творческа и креативна дейност.

2 групи Спорт

Една Баскетбол момчета 1- 4 клас – ръководител: Димитър Дудулов
График: Понеделник – 11.10 – 12.30 ч.
               Сряда – 12.40 – 13.20 ч.

Основна цел – спортните дейности да са достъпни за повече ученици. Формиране в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове, стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спортове. Изграждане качества на воля, упоритост, постоянство, отговорност, дисциплинираност, екипност, умения за отговорно и дисциплинарно поведение и за самоконтрол в учениците. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Две волейбол момчета и момичета 1- 4 клас 5-7 клас – ръководител: Александър Рашков
Волейбол – момчета 1 – 4 клас                                     Волейбол – момичета 5 – 7 клас
График: Петък – 11.55 – 12.30 ч.                                    График: Вторник – 13.25 – 14.05 ч.                   
               Събота – 9.00 – 9.40 ч.                                                   Сряда – 13.25 – 14.05 ч.

Основна цел –

Запознаване и първи стъпки с волейболните елементи чрез игрови прийоми и средства подходящи за мини волейбол. Изграждане на основни двигателни качества и култура чрез съвременна волейболна методика за техническа подготовка. Развиване на двигателните качества и работа в екип. Поставяне на фундаменталната роля за успешно представяне на Ученически игри в бъдещ период.


Проект на BG05M2ОP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

В 109 ОУ „Христо Смирненски“ стартира изпълнение на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 1 и 3. Проектът цели да не се допусне  прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

Проект на BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

В 109 ОУ „Христо Смирненски“ стартира изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности – 2 клуба в V и VI клас по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране и кодиране.