Изберете страница

График дейности

 

Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г ПО ПАРАЛЕЛКИ: 1 – А, 1 – Б, 1 – В, 1 – Г

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 19.

                                         На 8.06.2018г до 17ч и на 11.06.2018г до 12.00 часа се приемат заявления за ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

При свободни места след І-во класиране, се приемат резервните номера с равен брой точки по реда на теглене, съгласно Протокол от 04.06.2018г

От 05.06 до 07.06.2018г – записване на учениците, приети на І – во класиране.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група, характеристика, резултати от изходното ниво;
2. Оригинал на удостоверение за промяна на постоянен и настоящ адрес;
3. По критерий 8.7. /други деца от семейството, обучанащи се в училището/ – оригинал на удостоверение за семейно положение.

Система за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година, приета на заседание на Столичен общински съвет

 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В 109 ОУ

А.      ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – ЗА ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПИ
8.1. Първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация – приложение № 16 към чл. 24 ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация – приложение № 17 към чл.25 ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

 

8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
  Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.  Лична карта за постоянен адрес на родителя. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация, към деня на подаване на заявлението – приложение №15. Копие на удостоверение за раждане на детето.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*
Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
  Б.     ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ БРОЙ ТОЧКИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50% Копие от решение на ТЕЛК на детето 6 т.
8.6. Дете с двама починали родители Копие от Акт за смърт на родителите 5 т.
8.7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 15 към чл. 14 ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/  и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование 22 т.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище Удостоверява се от училището 4 т.
8.9. Дете с един починал родител Копие от Акт за смърт на родителя 3 т.
8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация 5 т.
8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. Копие от удостоверение за раждане. 3 т.
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район,граничен на прилежащия район на училището.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес на родителя;

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението

5 т.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на родители и Обществения съвет на училището със Заповед на директора.

 

Прилежаща територия на 109 ОУ 

КАРТА

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

от 16.04. до 16.05.2018 вкл. от 8.30ч до 17.00 часа – Подаване на заявления за записване от родителите за участие в I-во класиране.

04.06.2018 г., 17:00 часа – Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 вкл. до 17 часа – Записване на учениците от I-во класиране.

07.06.2018 г, 18.00 часа – Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 вкл. до 12.00 часа – Подаване на заявления за участие във ІІ класиране

11.06.2018г, 18:00 часа – Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 12.06.2018г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17 часа – Записване на учениците от II-ро класиране.

13.06.2018 г., 18:00 часа – Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 14.06.2018г – Попълване на свободните места след трето класиране

от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 – Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град