Изберете страница

Документи

І клас за учебната 2018/2019 година – 4 паралелки по 22 ученици = 88 ученици

От 16.04.2018г  от 8.30ч до 17.00 часа се подава само заявление и необходимите документи. 

Имате възможност да подадeте заявлението и необходимите документи /сканирани/ и на ел.поща на e-mail: priem_109@abv.bg, където в отговор ще получите входящия номер.

Останалите документи се подават при записването.

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС В 109 ОУ

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НОСЯТ ПРИ ЗАПИСВАНЕТО СЛЕД ВСЯКО КЛАСИРАНЕ:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

2. Копие от акта за раждане

3. Входящия номер от подаденото заявление

 

Всички родители е необходимо до 20.09.2018г да представят следните документи:

– Талон за проведен медицински преглед;
– Декларация, подписана от родителя/настойниците/ на ученика с информация за лицата с право да прибира детето от училище