Изберете страница

Извънкласни дейности

Заповед и протокол от конкурса

ПОКАНА
ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 109 ОУ ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ГОДИНИ

На вниманието на юридическите и физически лица, които желаят да участват в конкурс за извънкласни дейности в 109 ОУ.

Във връзка с ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г на Столичен общински съвет, в сила от 06.04.2017 г  доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г,  решение на ПС и на основание Заповед  на директора на 109 ОУ 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 109 ОУ ЗА УЧЕБНИТЕ 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ГОДИНИ

ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:

1. „Футбол“

І. Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответнтото училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.
ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията по чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.
ІІІ. Изпълнителите, осъществяващи ИД се избират чрез конкурс.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да предоставят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
 4.  Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на учениците, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7.  Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 8. (а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
  (б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
  (в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка,  служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверения на НОИ.
  (г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
  (д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;
  (е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
  (ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

V. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – 24.09.2019 г – 26.09.2019г (до 16.30 часа) в деловодството. 

Отваряне и разглеждане на офертите – 27.09.2019г от 12.00 часа

Обявяване на класирането – 30.09.2019г.

VІ. Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  а/ за степен бакалавър – 5 т.
  б/ за степен магистър – 10 т.
  в/ за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ – 15т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

       2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8.б „в“ документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритмичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
– при липса на професионален опит – 5 т.;
– до 3 години – 15 т.;
– над  3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т .
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;
б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки

4. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД  =            Най-ниската предложена цена                        х 20
                         Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:
– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.;
Максималният брой точки по всички критерии е 100.

VІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;
 2. В комисията участват представители от училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата – кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат, или от упълномощеното от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
 4. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.
 5. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VІІІ. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1. В плик „А“ се поставят документите по чл. 9 , от ал. 1 до ал. 7 включително;
2. В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.
3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

ІХ. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпление, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Х. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.


ПОКАНА
ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 109 ОУ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г

ЗАПОВЕД
№ РД 08-43/02.10.2018 г

На основание чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО, във връзка с провеждане на конкурс за извънкласни дейности и протокол от 02.10.2018г на училищна комисия

УДЪЛЖАВАМ
Срока за подаване на документи за участие в Конкурса за извънкласни дейности в 109 ОУ както следва:

 

 • Конструиране с Лего
 • Работа с компютри и информационни технологии

За  извънкласната дейност Работа с компютри и информационни технологии не е постъпила оферта, а за дейността Конструиране с Лего е постъпила само една оферта. Срокът за подаване на оферти се удължава с 5 дни, считано от 03.10.2018г до 09.10.2018г /до 12.00 часа/. 
Разглеждане от комисията на постъпилите оферти – на 09.10.2018г; обявяване на резултатите – 10.10.2018г.

                                                                                                                                            Директор на 109 ОУ: Емил Киликчийски

 

 


ПОКАНА
ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 109 ОУ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г

На вниманието на юридическите и физически лица, които желаят да участват в конкурс за извънкласни дейности в 109 ОУ.

Във връзка с ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г на Столичен общински съвет, в сила от 06.04.2017 г  доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г,  решение на ПС и на основание Заповед № РД08-801/05.09.2018 г  на Директора на 109 ОУ 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 109 ОУ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Лего конструиране
2. Работа с компютри и информационни технологии

І. Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответнтото училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.
ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията по чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.
ІІІ. Изпълнителите, осъществяващи ИД се избират чрез конкурс.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да предоставят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
 4.  Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на учениците, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7.  Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 8. (а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
  (б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
  (в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка,  служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверения на НОИ.
  (г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
  (д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;
  (е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

  (ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

V. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – 10.09.2018 г – 02.10.2018г (до 12.00 часа) в деловодството. 

Разглеждане на офертите – 02.10.2018г от 14.00 часа

VІ. Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  а/ за степен бакалавър – 5 т.

  б/ за степен магистър – 10 т.
  в/ за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ – 15т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

       2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8.б „в“ документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритмичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
– при липса на професионален опит – 5 т.;
– до 3 години – 15 т.;
– над  3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т .
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;
б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки

4. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД  =            Най-ниската предложена цена                        х 20
                         Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:
– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.;
Максималният брой точки по всички критерии е 100.

VІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;
 2. В комисията участват представители от училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата – кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат, или от упълномощеното от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
 4. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.
 5. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VІІІ. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1. В плик „А“ се поставят документите по чл. 9 , от ал. 1 до ал. 7 включително;
2. В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.
3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

ІХ. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпление, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Х. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

 

 


Оферти по конкурса за извънкласни дейности:

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД И ПРОТОКОЛ 09.07.2018г.

ОБЯВА
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В
109 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Във връзка с ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017г на Столичен общински съвет, в сила от 06.04.2017г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018г и решение на Педагогическия съвет на 109 ОУ „Христо Смирненски“ с протокол № 6 от 13.06.2018г се определят следните извънкласни дейности за учебната 2018/2019 година:

 • Спортни танци
 • Английски език
 • Баскетбол
 • Волейбол
 • Шахмат
 • Футбол
 • Лего конструиране
 • Работа с компютри и информационни технологии

І. Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответнтото училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.
ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията по чл. 2, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.
ІІІ. Изпълнителите, осъществяващи ИД се избират чрез конкурс.
ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да предоставят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
 4.  Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на учениците, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кадидата.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дийност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7.  Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
 8. (а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
  (б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
  (в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка,  служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверения на НОИ.
  (г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
  (д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;
  (е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

  (ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

V. Срок за подаване на документите за участие в конкурса – 15.06.2018г – 25.06.2018г (09.00 – 16.30ч.) в деловодството. 

Разглеждане на офертите – 28.06.2018г от 10.00 часа

VІ. Критерии за оценка на офертите:

 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
  а/ за степен бакалавър – 5 т.

  б/ за степен магистър – 10 т.
  в/ за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др.научни степени/ – 15т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

       2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8.б „в“ документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритмичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
– при липса на професионален опит – 5 т.;
– до 3 години – 15 т.;
– над  3 години – 25 т.

3. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т .
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки;
б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;
– при несъответствие – 0 точки;
– при непълно съответствие – 5 точки;
– при пълно съответствие – 10 точки

4. Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД  =            Най-ниската предложена цена                        х 20
                         Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

5. Социална отговорност – максимален брой точки 10.
Максималният брой точки се образува по следните показатели:
– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;
– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.;
Максималният брой точки по всички критерии е 100.

VІІІ. Начин на провеждане на конкурас:

 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;
 2. В комисията участват представители от училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата – кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат, или от упълномощеното от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 3. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
 4. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.
 5. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по т. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

VІІІ. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

1. В плик „А“ се поставят документите по чл. 9 , от ал. 1 до ал. 7 включително;
2. В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.
3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

ІХ. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпление, като върху рсеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Х. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.