Изберете страница

1 клас-Прием

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За новата учебна 2024/2025 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. С тази Наредба се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони  на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 29.04.2024 г. ще се обявят свободните места за I клас.

Утвърденият план прием за I клас за учебната 2024/2025 година – 4 паралелки целодневна форма на обучение по 24 ученици – общо 96 ученици.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. ПО ПАРАЛЕЛКИ:

1 – А клас 1 – Б клас;   1 – В клас;   1 – Г клас

Кандидатстването за първи клас и класирането ще се извърши онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg/

График на дейностите по приема

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление за записване/изтегля се от профила на детето в системата или се попълва на място/.
2. Копие от акта за раждане.
3. Оригинал на удостоверението от ПГ.
4. Копие от документи във връзка с точки, придобити по допълнителни и/или социални критерии.
5. Лични данни /попълват се на място/.