02/8731458 oy_109@abv.bg

Олимпиади, състезания, конкурси


2019 – 2020 година

Указания на МОН и график за провеждане на олимпиади и състезания

Уважаеми родители, тези от Вас които не желаят резултатите на децата Ви да се публикуват на сайта за дадено състезание или олимпиада, попълнете декларация за НЕСЪГЛАСИЕ по образец и предайте на класния ръководител.

Декларация за несъгласие – състезания към СБНУ

Декларация за несъгласие – състезания и олимпиади


СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП КЪМ СБНУ

КАЛЕНДАР

Състезания Подаване на заявки за участие Провеждане на състезанието Обявяване на
резултатите
„Аз и знанието“ 30.09 – 10.10.2019г 23.10.2019г 12.11.2019г
„Аз рисувам“ 21.10 – 07.11.2019г 19.11.2019г 09.12.2019г
„Аз, природата и светът“ 18.11 – 05.12.2019г 17.12.2019г 06.01.2020г
„Аз и числата“ 06.01 – 16.01.2020г 30.01.2020г 25.02.2020г
„Аз общувам с Европа“ 03.02 – 13.02.2020г 26.02.2020г 16.03.2020г
„Аз и буквите“ 27.02 – 12.03.2020г 24.03.2020г 13.04.2020г
Национално финални състезание Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org 29.04.2020г 18.05.2020г

Такса за участие – 6.00 лева. Времетраене – 1 учебен час;  „Аз рисувам“ и Национално финално състезание – един астрономически час. Общият максимален брой точки за всеки тест е 50. Всеки въпрос се оценява по трудност със съответен брой точки. 
„Аз и знанието“ – 23.10.2019г   Резултати: ТУК
Тестът включва въпроси си отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание от предишния клас /за І-ви клас от подготвителната група/ и има следните теми:
– Дорисувай или прерисувай
– Технологии и предприемачество
– Безопасност на движението
– Опазване на природата
– Грижа за животните
– Етикет и добро поведение
– Открий разликите

„Аз рисувам“ – 19.11.2019г   Резултати:  ТУК
Състезанието ще се проведе по една от следните теми:
– „Аз обичам цветята“, „Аз обичам водата“, „Аз обичам поляните, горите и планините“. Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

„Аз, природата и светът“ – 17.12.2019г     Резултати: ТУК
Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Околен свят, Човекът и природата, Човекът и обществото.

„Аз и числата“ – 30.01.2020г    Резултати:
Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика.

„Аз общувам с Европа“ – 26.02.2020г    Резултати:
Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски език.

„Аз и буквите“ – 24.03.2020г    Резултати:
Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература.

Национално финално състезание – 29.04.2020г    Резултати:
Националното финално състезание е без такса за участие.  Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове, без състезанията по чужд език. Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ – 24.01.2020г – ОБЩИНСКИ КРЪГ
На 24.01.2020г /петък/ ще се проведе общински /училищен/ кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от ІV, V, VІ и VІІ клас. Времетраенето на състезанието е един учебен час / 45 минути/. Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание. Начало – 10.00 часа. РЕЗУЛТАТИ


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІV КЛАС – 25.01.2020г
На 25.01.2020г /събота/ от 9.00 часа ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от ІV клас. Времетраене – 2 учебни часа /80 минути/.
Олимпиадата „Знам и мога“ е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Националната олимпиада се провежда по тема, която включва знания и умения от всички изучавани предмети, включително и от областта на екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.
Форматът на олимпиадата включва 12 задачи с избираем и свободен отговор.
Максималният брой точки е 50. За участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили  по-малко от 30 точки.  За участие в националния кръг се допускат ученици, които на областния кръг са заели първо място.

РЕЗУЛТАТИ


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 20.01.2020г


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 17.01.2020г


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 09.01.2020г


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 14.12.2019г


СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР – 9.11.2019Г /СЪБОТА/ – РЕЗУЛТАТИТЕ СА ИЗНЕСЕНИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – 07.12.2019г – РЕЗУЛТАТИ