Изберете страница

Училищно настоятелство

УЧИЛИЩНО  НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ 109 –то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”,

гр. София

Обръщение на Съвета на настоятелите

Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски”, гр. София е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоятелството е регистрирано с Решение на Софийски градски съд по ф.д. № 5476/2005 г. и е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

            Седалището и адресът на управление на настоятелството са:

гр. София, р-н “Слатина”, кв. “Христо Смирненски”, ул. “Слатинска” № 24, п.к. 1574.

Членуването в Училищното настоятелство е доброволно – в него могат да членуват физически и юридически лица, които приемат неговия Устав /Приложение № 1/ и имат желание да помагат за постигане на целите на сдружението.

Към настоящия момент в Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски” членуват 7 физически лица – съвет на настоятелите.

Органи на Училищното настоятелство са Общото събрание /върховен орган/ и Съветът на настоятелите /управителен орган/.

Общото събрание се състои от всички членове на Училищното настоятелство.

Съветът на настоятелите се състои от 7 члена:

МИГЛЕНА РУМЕНОВА КИРОВА

ВИКТОР АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА ЯНКОВА ДОБРЕВА

АНИТА АСЕНОВА ДРАГНЕВА

ВЕНЕТА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Към настоящия момент, Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски” се представлява от Миглена Руменова Кирова – Председател на Съвета на настоятелите и Виктор Ангелов Александров – Зам. Председател на Съвета на настоятелите.

Контакти с Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски”, гр. София:

Адрес: гр.София, р-н “Слатина”, кв.“Христо Смирненски”, ул.“Слатинска” № 24, п.к. 1574.

Оттук можете да изтеглите устав на Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски”

Оттук можете да изтеглите молба за членство.