02/8731458 oy_109@abv.bg

УЧИЛИЩНО  НАСТОЯТЕЛСТВО 

ПРИ 109 –то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”,

гр. София

 

Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски”, гр. София е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоятелството е регистрирано с Решение на Софийски градски съд по ф.д. № 5476/2005 г. и е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при СГС – партида № 12369, т. 243, р. V, стр.135.

Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски” е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието под № 20060331017.

            Седалището и адресът на управление на настоятелството са:

гр. София, р-н “Слатина”, кв. “Христо Смирненски”, ул. “Слатинска” № 24, п.к. 1574.

Членуването в Училищното настоятелство е доброволно – в него могат да членуват физически и юридически лица, които приемат неговия Устав /Приложение № 1/ и имат желание да помагат за постигане на целите на сдружението.

Към месец май 2012г. в Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски” членуват 31 физически лица. /Приложение №2/.

Органи на Училищното настоятелство са Общото събрание /върховен орган/ и Съветът на настоятелите /управителен орган/.

Общото събрание се състои от всички членове на Училищното настоятелство.

Съветът на настоятелите се състои от 11 члена /Приложение № 3/.

Към м. септември 2012 г., Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски” се представлява от Милка Иванова Петрова – Председател на Съвета на настоятелите и Вергиния Василева Драгоилова – Зам. Председател на Съвета на настоятелите.

 

Контакти с Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски”, гр. София:

Адрес: гр.София, р-н “Слатина”, кв.“Христо Смирненски”, ул.“Слатинска” № 24, п.к. 1574.

 

 

Оттук можете да изтеглите устав на Училищното настоятелство при 109-то ОУ “Хр. Смирненски”

Оттук можете да изтеглите списък на на членовете на Училищното настоятелство при 109 ОУ “Хр. Смирненски” към 02.05.2012 г.

Оттук можете да изтеглите списък на членовете на Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство при 109 ОУ „Хр. Смирненски“ към 02.05.2012 г.

Оттук можете да изтеглите молба за членство.

placeholder